مشاوره

خدمات مشاوره مديريت، زماني موجب ارتقاء توان رقابت، سودآوری، رضايت ذينفعان و رفع تنگناهای سازمانی مي‌گردند كه فرآيندهای سازمانی در قالب سيستمی يكپارچه با استفاده از روش هاي نوين و ابزارهای علمی متحول گرديده و كليه سطوح و در رأس آن مديريت ارشد با اعتقاد كامل پذيرای آن گردند. به منظور پاسخ گويی به اين نياز روز افزون واحد تحقيقات و توسعه شرکت مهندسی هیـوا در فضایي مستقل و با در اختيار داشتن تيم کارشناسي توانمند همواره در جهت توسعه دانش، نوآوري و ارائه خدمات جديد  به مشتريان حرکت نموده و موجبات ارتقای توان عملياتی شرکت را فراهم مي آورد.ما مفتخريم که علي رغم تمام ناملايمات موجود بر سر راه خدمات مشاوره مديريت، همچنان با قدرت واستوار در مسير خدمت ايستاده و پشتوانه عظيمي از اعتماد مشتريان عزيزمان را به عنوان سرمايه اي وصف ناپذير توشه راه نموده ايم.