معرفی مدیران و کارشناسان

داود ابراهیمی
مدیر عامل

co@hivainco.com

نیما داودی
مدیر برنامه ریزی

hiva.davodi@yahoo.com

ریحانه علیخانی
مدیر پروژه

hiva.alikhani.r@gmail.com

میلاد ابراهیمی
مدیر پروژه

hiva.ebrahimi.m@gmail.com

علیرضا قاسمی
مدیر پروژه

engghasemi1992@gmail.com

پریسا بنی آرام
مدیر امور قراردادها

pb.hivainco@yahoo.com

مریم سلامی
مدیر بازرگانی

ms.hivainco@yahoo.com

فرزانه ابراهیمی
کارشناس بازرگانی

hiva.ebrahimi@yahoo.com

آتوسا دادراست
کارشناس بازرگانی

ad.hivainco@yahoo.com

نوشین چمنی
کارشناس بازرگانی

nch.hivainco@yahoo.com

زهرا واعظ
کارشناس بازرگانی

zv.hivainco@yahoo.com

حامد افتخارزاده
مشاور و مدیر پروژه

h.eftekharzadeh@gmail.com

فرینا غازیانی
کارشناس بازرگانی

fgh.hivainco@yahoo.com

الهام فاضلی
مدیر پروژه

ef.hivainco@yahoo.com

داود ابراهیمی
مدیر عامل

co@hivainco.com

نیما داودی
مدیر برنامه ریزی

hiva.davodi@yahoo.com

ریحانه علیخانی
مدیر پروژه

hiva.alikhani.r@gmail.com

میلاد ابراهیمی
مدیر پروژه

hiva.ebrahimi.m@gmail.com

علیرضا قاسمی
مدیر پروژه

engghasemi1992@gmail.com

پریسا بنی آرام
مدیر امور قراردادها

pb.hivainco@yahoo.com

مریم سلامی
مدیر بازرگانی

ms.hivainco@yahoo.com

فرزانه ابراهیمی
کارشناس بازرگانی

hiva.ebrahimi@yahoo.com

آتوسا دادراست
کارشناس بازرگانی

ad.hivainco@yahoo.com

نوشین چمنی
کارشناس بازرگانی

nch.hivainco@yahoo.com

زهرا واعظ
کارشناس بازرگانی

zv.hivainco@yahoo.com

حامد افتخارزاده
مشاور و مدیر پروژه

h.eftekharzadeh@gmail.com