آشنایی با قوانین بیمه

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

آموزش اثر بخشی با بکار گیری استاندارد 10015 ISO

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

آیین نگارش و مکاتبات اداری و اصول بایگانی

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

آشنايي با مدل تعالي مديريت انرژي

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

اصول وفنون مذاکره

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

ارزیابی و مدیریت ریسک

مدت دوره : 2 روز

کد: 605

اصول خرید

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

اصول مديريت و سرپرستي

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

تحقيقات بازاريابي

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

تحليل آماري با استفاده از نرم افزار 15.1 Mini Tab

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

اصول و آداب معاشرت

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

اصول و مباني مميزي انرژي و تحليل مصرف

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

تشریح الزامات و مستند سازی سیستم های مدیریت کیفیت در صنایع وابسته به خودرو مبتنی بر استاندارد

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

تولید ناب

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

تولید ناب

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

انرژی های تجديدپذير

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

دوره آموزشی مبانی، تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی ISO 9001: 2008

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

خودارزيابي بر اساس مدل EFQM

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

داده کاوی یا بهینه کاری Bench Marking

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

دوره آموزشي مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی OPM3

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

1
2
3
4
5