مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

ممیزی داخلی سيستم مديريت انرژی مبتنی بر ANSI/MSE 2000:2005 و ANSI/MSE 2000:2008 و EN 16001:2008 و ISO 50001 و ISO 19011

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

نحوه انجام پروژه برنامه ریزی تولید

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مدیریت منابع انسانی

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

نگهداري و تعميرات بهره ور فراگير ( TPM)

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی اثربخش

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

1
2
3
4
5