دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی

1- محتوای دوره آموزشی مبانی ، تشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی ISO 9001:2015

هدف

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت ، مروری بر الزامات استاندارد بین المللی ISO 9001:2015 و شناخت فرآیند ممیزی ، و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم .

محتوای دوره :

 •  تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدید ISO 9001
 •  آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان 
 • تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2015
 •  مروری بر مستندات سیستم های مدیریت کیفیت
 •  آشنایی با نحوه مستند سازی و تدوین مستندات 
 •  روانشناسی ممیزی
 • کارگاههای آموزشی 

مدت دوره

3 روز

2- مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:2017

هدف

آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 به عنوان استاندارد صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون.

محتوای دوره :

 • تاریخچه
 • مزایای بکارگیری استاندارد ISO/IEC 17025
 • اصطلاحات و تعاریف مرتبط با استاندارد
 • آشنایی تغییرات ویرایش سال 2017 نسبت به ویرایش سال 2005
 • تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 (الزامات عمومی، الزامات ساختاری، الزامات منابع، الزامات فرآیندی، الزامات سیستم مدیریت)
 • مراحل اجرا و پیاده سازی
 • ارائه راهکارهای استقرار، نگهداری و بهبود مستمر
 • آشنایی با نحوه مستند سازی و تدوین مستندات
 • کارگاههای آموزشی

مدت دوره

2 روز

3- محتوی دوره آموزشی مبانی ، تشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی ISO 22000:2018

هدف

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ، مروری بر الزامات استاندارد بین المللی ISO 22000:2018 ، شناخت فرآیند ممیزی و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم .

محتوای دوره :

 • تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدید ISO 22000:2018
 • شناخت الزامات بافت سازمان ، ریسک و فرصت های بهبود
 • شناسایی ذینفعان و الزامات مرتبط با آنها
 • الزامات بخش رهبری و برنامه ریزی در سیستم مدیریت ایمنی غذا
 • الزامات با مباحث مرتبط با برنامه های پیش نیازی (PRP) و اصول HACCP
 • الزامات مربوط به عملیات تولید و تدارک مواد غذایی ایمن
 • فراخوان و بازپسگیری و کنترل خروجی های نامنطبق و غیر ایمن
 • آشنایی با بهبود مستمر در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

مدت دوره

3 روز

4- اصول وفنون مذاکره

هدف

تعریف مذاکره وتشریح ویژگیهای مذاکره ومذاکره کننده خوب ،بکار گیری استراژی های یک مذاکره موثر واجرای آن در هنگام مذاکره ،تشریح مراحل یک مذاکره موثر واجرای آن در هنگام ،مذاکره و بکار گیری آن در هنگام مذاکره

محتوای دوره :

 • تعریف مذاکره و ویژگیهای یک مذاکره ومذاکره کننده خوب
 • گرایش های رفتاری مذاکره کنندگان
 • استراژدی های موثر در مذاکره
 • مراحل مذاکره
 • ارتباطات ،فرهنگ ومذاکره
 • ترفند های مذاکره

مدت دوره

2 روز

5- مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

هدف

تشریح الگوی تصمیم گیری استراتژی برپایه فرآیند تدوین استراتژی و یافتن یک استراتژی بین فرصت های بیرونی و نقاط ضعف درونی در جهت رفع آنها
تعیین برنامه های هدفمند و منسجم جهت مقابله و برتری بر رقبا

محتوای دوره :

 • آشنایی با مبانی مدیریت استراتژیک
 • انواع هدف گذاری در سازمان
 • برنامه های استراتژیک
 • مفهوم نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها ( SWOT )
 • جدول خلاصه تجزیه و تحلیل عوامل خارجی
 • جدول خلاصه تجزیه و تحلیل عوامل خارجی
 • ماتریس SWOT
 • کارگاه آموزشی

مدت دوره

2 روز

6- مدیریت بحران

هدف

آشنایی با تکنیک مطالعه موردی های اخذ تصمیمات قاطع مقطعی وعلمی در زمان بسیار کم وشرایط بحرانی پرهیز از جزیی نگری وسنجش تصمیم گیری از جهات مختلف علمی وعملی
انجام بموقع ودرست کار

محتوای دوره :

 • تاریخچه ومفاهیم کاربردی مدیریت بحران در صنعت
 • شناخت بحران به عنوان عاملی مثبت یا پدیده ای منفی در مدیریت
 • انواع بحران (بحران های مالی ،مدیریتی ،اقتصادی،صنعتی،تکنولوژی و…)
 • دوره عمر سازمان واثرات بحران در مراحل مختلف آن
 • مدیر بحران و ویژگیهای آن
 • تاثیر متقابل محیط بیرونی ودرونی در پیدایش بحران
 • سازمان های بحران زده وروش های مدیریت بحران
 • مطالعه موردی

مدت دوره

2 روز

7- مديريت زمان

هدف

آشنایی با مفهوم و اهميت زمان و چگونگي مديريت آن (برنامه ريزي ، سازماندهي و كنترل ) در سازمانها

محتوای دوره :

 • بررسی مفهوم بهره وری و عوامل مؤثر بر آن
 • تاریخچه پیدایش مدیریت زمان و ارتباط آن با بهره وری و اهمیت آن در سازمان ها
 • تعریف و تشریح مفهوم مدیریت زمان
 • اهداف و مزایای حاصل از مدیریت زمان
 • تکنیک های کارسنجی وزمان سنجی و… جهت ارزیابی کار و زمان
 • ویژگي ها, نقاط ضعف و قوت وکاربردهای هر یک
 • تشریح فرآیند مدیریت زمان (برنامه ریزی,کنترل و بهبود) و رویکردهای موجود درآن
 • بیان راهکارهایی به منظور بهبود و افزایش بهره وری در زمان , در سازمان ها

مدت دوره

2 روز

8- مدیریت منابع انسانی

هدف

بررسی انواع سیستم های مدیریت منابع انسانی

محتوای دوره :

 • تعاریف  و اهداف مدیریت منابع انسانی
 • شرح هدف مدیریت منابع انسانی
 • شرح وظایف مدیریت منابع انسانی
 • سیرتوسعه مدیریت منابع انسانی
 • شرح مسیر توسعه ( دوره رفاه ، دوره سرپرستی کارکنان ، دوره مدیریت پرسنلی ، دوره مدیریت پیشرفته و …)
 • سیستم مدیریت منابع انسانی
 • شرح اجزا سیستم ( ورودیها ، پردازش ، خروجیها ، بازخوردها و …)
 • شیوه های جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع انسانی
 • جمع آوری اطلاعات به روش پرسشنامه
 • جمع آوری اطلاعات به روش اسناد و مدارک
 • جمع آوری اطلاعات به روش ترکیبی
 • طراحی شغل
 • آشنایی با شیوه های طراحی شغل
 • آشنانی با الگوهای طراحی شغل ( شیوه های مشاغل گروهی ، سیستمی ، چرخش شغلی و …)
 • الگوی جدید طراحی شغلی
 • شغل در سازمانهای نوین ( سازمانهای شبدری ، دوناتی ، حبابی ، سلولی و …)

مدت دوره

2 روز