[section] [title text=”دوره های آموزشی” size=”124″] [tabgroup title=”لیست دوره های آموزشی” style=”line-grow” type=”vertical”] [tab title=”ISO 9001″] [row] [col span__sm=”12″] [title text=”1- محتوای دوره آموزشی مبانی ، تشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی ISO 9001:2015″ tag_name=”h1″ size=”68″] [title text=”هدف” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”]

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت ، مروری بر الزامات استاندارد بین المللی ISO 9001:2015 و شناخت فرآیند ممیزی ، و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم .

[title text=”محتوای دوره :” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”]
 •  تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدید ISO 9001
 •  آشنایی با رویکرد فرآیندی و مدیریت فرآیندها در سازمان 
 • تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2015
 •  مروری بر مستندات سیستم های مدیریت کیفیت
 •  آشنایی با نحوه مستند سازی و تدوین مستندات 
 •  روانشناسی ممیزی
 • کارگاههای آموزشی 
[title text=”مدت دوره” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”] [button text=”3 روز” style=”shade” size=”larger” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″] [/col] [col span__sm=”12″] [divider align=”center” width=”100%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [divider align=”center” width=”80%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [divider align=”center” width=”50%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [/col] [/row] [/tab] [tab title=”ISO 17025″] [row] [col span__sm=”12″] [title text=”2- مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:2017″ tag_name=”h1″ size=”68″] [title text=”هدف” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”]

آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 به عنوان استاندارد صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون.

[title text=”محتوای دوره :” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”]
 • تاریخچه
 • مزایای بکارگیری استاندارد ISO/IEC 17025
 • اصطلاحات و تعاریف مرتبط با استاندارد
 • آشنایی تغییرات ویرایش سال 2017 نسبت به ویرایش سال 2005
 • تشریح الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 (الزامات عمومی، الزامات ساختاری، الزامات منابع، الزامات فرآیندی، الزامات سیستم مدیریت)
 • مراحل اجرا و پیاده سازی
 • ارائه راهکارهای استقرار، نگهداری و بهبود مستمر
 • آشنایی با نحوه مستند سازی و تدوین مستندات
 • کارگاههای آموزشی
[title text=”مدت دوره” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”] [button text=”2 روز” style=”shade” size=”larger” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″] [/col] [col span__sm=”12″] [divider align=”center” width=”100%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [divider align=”center” width=”80%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [divider align=”center” width=”50%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [/col] [/row] [/tab] [tab title=”ISO 22000″] [row] [col span__sm=”12″] [title text=”3- محتوی دوره آموزشی مبانی ، تشریح الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی ISO 22000:2018″ tag_name=”h1″ size=”68″] [title text=”هدف” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”]

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ، مروری بر الزامات استاندارد بین المللی ISO 22000:2018 ، شناخت فرآیند ممیزی و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم .

[title text=”محتوای دوره :” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”]
 • تعاریف و اصطلاحات بر اساس ویرایش جدید ISO 22000:2018
 • شناخت الزامات بافت سازمان ، ریسک و فرصت های بهبود
 • شناسایی ذینفعان و الزامات مرتبط با آنها
 • الزامات بخش رهبری و برنامه ریزی در سیستم مدیریت ایمنی غذا
 • الزامات با مباحث مرتبط با برنامه های پیش نیازی (PRP) و اصول HACCP
 • الزامات مربوط به عملیات تولید و تدارک مواد غذایی ایمن
 • فراخوان و بازپسگیری و کنترل خروجی های نامنطبق و غیر ایمن
 • آشنایی با بهبود مستمر در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
[title text=”مدت دوره” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”] [button text=”3 روز” style=”shade” size=”larger” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″] [/col] [col span__sm=”12″] [divider align=”center” width=”100%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [divider align=”center” width=”80%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [divider align=”center” width=”50%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [/col] [/row] [/tab] [tab title=”اصول و فنون مذاکره”] [row] [col span__sm=”12″] [title text=”4- اصول وفنون مذاکره” tag_name=”h1″ size=”68″] [title text=”هدف” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”]

تعریف مذاکره وتشریح ویژگیهای مذاکره ومذاکره کننده خوب ،بکار گیری استراژی های یک مذاکره موثر واجرای آن در هنگام مذاکره ،تشریح مراحل یک مذاکره موثر واجرای آن در هنگام ،مذاکره و بکار گیری آن در هنگام مذاکره

[title text=”محتوای دوره :” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”]
 • تعریف مذاکره و ویژگیهای یک مذاکره ومذاکره کننده خوب
 • گرایش های رفتاری مذاکره کنندگان
 • استراژدی های موثر در مذاکره
 • مراحل مذاکره
 • ارتباطات ،فرهنگ ومذاکره
 • ترفند های مذاکره
[title text=”مدت دوره” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”] [button text=”2 روز” style=”shade” size=”larger” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″] [/col] [col span__sm=”12″] [divider align=”center” width=”100%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [divider align=”center” width=”80%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [divider align=”center” width=”50%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [/col] [/row] [/tab] [tab title=”مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک”] [row] [col span__sm=”12″] [title text=”5- مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک” tag_name=”h1″ size=”68″] [title text=”هدف” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”]

تشریح الگوی تصمیم گیری استراتژی برپایه فرآیند تدوین استراتژی و یافتن یک استراتژی بین فرصت های بیرونی و نقاط ضعف درونی در جهت رفع آنها
تعیین برنامه های هدفمند و منسجم جهت مقابله و برتری بر رقبا

[title text=”محتوای دوره :” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”]
 • آشنایی با مبانی مدیریت استراتژیک
 • انواع هدف گذاری در سازمان
 • برنامه های استراتژیک
 • مفهوم نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها ( SWOT )
 • جدول خلاصه تجزیه و تحلیل عوامل خارجی
 • جدول خلاصه تجزیه و تحلیل عوامل خارجی
 • ماتریس SWOT
 • کارگاه آموزشی
[title text=”مدت دوره” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”] [button text=”2 روز” style=”shade” size=”larger” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″] [/col] [col span__sm=”12″] [divider align=”center” width=”100%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [divider align=”center” width=”80%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [divider align=”center” width=”50%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [/col] [/row] [/tab] [tab title=”مدیریت بحران”] [row] [col span__sm=”12″] [title text=”6- مدیریت بحران” tag_name=”h1″ size=”68″] [title text=”هدف” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”]

آشنایی با تکنیک مطالعه موردی های اخذ تصمیمات قاطع مقطعی وعلمی در زمان بسیار کم وشرایط بحرانی پرهیز از جزیی نگری وسنجش تصمیم گیری از جهات مختلف علمی وعملی
انجام بموقع ودرست کار

[title text=”محتوای دوره :” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”]
 • تاریخچه ومفاهیم کاربردی مدیریت بحران در صنعت
 • شناخت بحران به عنوان عاملی مثبت یا پدیده ای منفی در مدیریت
 • انواع بحران (بحران های مالی ،مدیریتی ،اقتصادی،صنعتی،تکنولوژی و…)
 • دوره عمر سازمان واثرات بحران در مراحل مختلف آن
 • مدیر بحران و ویژگیهای آن
 • تاثیر متقابل محیط بیرونی ودرونی در پیدایش بحران
 • سازمان های بحران زده وروش های مدیریت بحران
 • مطالعه موردی
[title text=”مدت دوره” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”] [button text=”2 روز” style=”shade” size=”larger” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″] [/col] [col span__sm=”12″] [divider align=”center” width=”100%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [divider align=”center” width=”80%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [divider align=”center” width=”50%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [/col] [/row] [/tab] [tab title=”مدیریت زمان”] [row] [col span__sm=”12″] [title text=”7- مديريت زمان” tag_name=”h1″ size=”68″] [title text=”هدف” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”]

آشنایی با مفهوم و اهميت زمان و چگونگي مديريت آن (برنامه ريزي ، سازماندهي و كنترل ) در سازمانها

[title text=”محتوای دوره :” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”]
 • بررسی مفهوم بهره وری و عوامل مؤثر بر آن
 • تاریخچه پیدایش مدیریت زمان و ارتباط آن با بهره وری و اهمیت آن در سازمان ها
 • تعریف و تشریح مفهوم مدیریت زمان
 • اهداف و مزایای حاصل از مدیریت زمان
 • تکنیک های کارسنجی وزمان سنجی و… جهت ارزیابی کار و زمان
 • ویژگي ها, نقاط ضعف و قوت وکاربردهای هر یک
 • تشریح فرآیند مدیریت زمان (برنامه ریزی,کنترل و بهبود) و رویکردهای موجود درآن
 • بیان راهکارهایی به منظور بهبود و افزایش بهره وری در زمان , در سازمان ها
[title text=”مدت دوره” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”] [button text=”2 روز” style=”shade” size=”larger” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″] [/col] [col span__sm=”12″] [divider align=”center” width=”100%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [divider align=”center” width=”80%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [divider align=”center” width=”50%” color=”rgb(255, 24, 24)”] [/col] [/row] [/tab] [tab title=”مدیریت منابع انسانی”] [row] [col span__sm=”12″] [title text=”8- مدیریت منابع انسانی” tag_name=”h1″ size=”68″] [title text=”هدف” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”]

بررسی انواع سیستم های مدیریت منابع انسانی

[title text=”محتوای دوره :” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”]
 • تعاریف  و اهداف مدیریت منابع انسانی
 • شرح هدف مدیریت منابع انسانی
 • شرح وظایف مدیریت منابع انسانی
 • سیرتوسعه مدیریت منابع انسانی
 • شرح مسیر توسعه ( دوره رفاه ، دوره سرپرستی کارکنان ، دوره مدیریت پرسنلی ، دوره مدیریت پیشرفته و …)
 • سیستم مدیریت منابع انسانی
 • شرح اجزا سیستم ( ورودیها ، پردازش ، خروجیها ، بازخوردها و …)
 • شیوه های جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع انسانی
 • جمع آوری اطلاعات به روش پرسشنامه
 • جمع آوری اطلاعات به روش اسناد و مدارک
 • جمع آوری اطلاعات به روش ترکیبی
 • طراحی شغل
 • آشنایی با شیوه های طراحی شغل
 • آشنانی با الگوهای طراحی شغل ( شیوه های مشاغل گروهی ، سیستمی ، چرخش شغلی و …)
 • الگوی جدید طراحی شغلی
 • شغل در سازمانهای نوین ( سازمانهای شبدری ، دوناتی ، حبابی ، سلولی و …)
[title text=”مدت دوره” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”] [button text=”2 روز” style=”shade” size=”larger” radius=”10″ depth=”4″ depth_hover=”5″] [/col] [/row] [/tab] [/tabgroup] [/section] [section visibility=”hidden”] [scroll_to title=”ISO 9001″] [scroll_to title=”ISO/IEC 17025″] [scroll_to title=”ISO 22000″] [scroll_to title=”اصول و فنون مذاکره”] [scroll_to title=”مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک”] [scroll_to title=”مدیریت بحران”] [scroll_to title=”مدیریت زمان”] [scroll_to title=”مدیریت منابع انسانی”] [/section]