دوره آموزشی هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی اثربخش

هدف :

مهارت های ارتباطی آن دسته از مهارت هایی هستند که به واسطه آنها افـراد مـی تواننـد در گیـر تعامل های بین فردی و فرایند ارتباط شوند؛ یعنی فرایندی که در طی آن، افراد اطلاعات، افکـار و احساس های خود را از طریق مبادله کلامی و غیـر کلامـی بـا یکـدیگر در میـان مـی گذارنـد . پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت هـای ارتبـاطی بـرعـزت نفـس و پیشـرفت را دارد.

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • نقش ارتباطات در موفقیت و ارتقای بهره وری شخصی و سازمانی
  • شناخت تیپ های شخصیتی و روش ارتباط با آن ها
  • کاربرد هوش هیجانی در زندگی شخصی و سازمانی
  • نقش هوش هیجانی در مدیریت ارتباطات
  • كلينيک های کاربردی در بهبود ارتباطات
  • آشنایی با مفهوم هوش هیجانی (EQ)
  • هوش هیجانی و مدیریت احساسات
  • عادت های ارتباطی شخصیت سالم
  • اجزای درونی هوش هیجانی

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.