دوره آموزشی روش نمونه برداري و ارزيابي كيفي اقلام و قطعات ( ويژگي هاي وصفي و متغير ) بر مبناي استانداردهاي ISO 2859 و ISO 3951

هدف :

آشنايي بازرسان كيفيت محصولات و اقلام با نحوه نمونه برداري و بازرسي كيفي از اقلام و قطعات بر اساس معيارهاي كيفي آن ها و چگونگي تعيين تكليف اقلام بر اساس نتيجه بازرسي آن ها.

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

در اين دوره ابتدا روش نمونه برداري از قطعات و اقلامي كه به صورت انباشته اي وجود دارد مطرح شده و نحوه نمونه برداري تصادفي تشريح مي گردد. سپس روش هاي بازرسي اين اقلام بر مبناي طرح هاي نمونه گيري وصفي و متغير بر اساس ويژگي هاي كيفي اين اقلام توضيح داده مي شود و در ادامه نحوه قضاوت و تصميم گيري در خصوص اينگونه اقلام و قطعات بيان مي گردد. در پايان اين دوره فراگيران قادر خواهند بود كه تشخيص دهند كه قطعات و اين گونه اقلام را به چه تعداد و با چه روشي نمونه برداري كنند، با چه روشي آن ها را مورد ارزيابي كيفي قرار دهند و محاسبات و روش هاي آماري را به كار برند و بر اساس نتايج حاصله چگونه آن ها را تعيين تكليف نمايند. اين دوره بر اساس استانداردهاي ISO 3951 و ISO 2859 طراحي شده است.وبراي نهادينه شدن مفاهيم ارائه شده .چندين كارگاه آموزشي دراين رابطه اجرا مي گردد.

 

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.