برای راهنمایی بهتر و دقیق تر جهت پیاده سازی استاندارد 17025 به اسکوپ کاری و تجهیزات و زیر ساخت آزمایشگاه نیاز می باشد جهت تحقق یافتن این امر اطلاعات خود را در پرسشنامه ذیل وارد نمایید.

نوع سازمان

آدرس دفتر مرکزی

آدرس کارخانه/آزمایشگاه

دامنه کاربرد (محصولات و خدمات) مورد درخواست برای پیاده سازی سیستم و دریافت گواهینامه
نام آزمون
استاندارد آزمون
شرایط محیطی
شرایط محیطی تحت کنترل
دستورالعمل آزمون
 
میزان شناخت و تسلط پرسنل آزمایشگاه از استانداردها و دستورالعمل های آزمون مورد استفاده در آزمایشگاه
استانداردهای آزمون آزمایشگاه شامل کدام یک از دسته‌بندی‌ها قرار می‌گیرد؟

نقشه آزمایشگاه تهیه شده است؟ در صورت مثبت بودن بپیوست بصورت فایل یا فیلم ارسال گردد
لیست پرسنل کلیدی آزمایشگاه
نام و نام خانوادگی
تحصیلات
سمت
میزان سابقه کاری
 
لیست تجهیزات آزمون
نام تجهیز
کالیبراسیون
کنترل میانی
نام آزمایشگاه کالیبره کننده