جهت شرکت در برنامه های آموزشی بصورت درون سازمانی فرم زیر را تکمیل نمایید.

 

نوع سازمان

اطلاعات فنی کارفرما

روش مورد نظر جهت برگزاری دوره
فضا و امکانات کافی جهت برگزاری دوره آموزشی در سازمان شما
آیا سازمان درخواست صدور گواهینامه دوره آموزشی برای افراد شرکت کننده دارد ؟ خواهشمند است نوع اعتبار گواهینامه مورد نظر را با توضیحات ذکر فرمایید.