مشخصات شخص حقيقي /حقوقی

مشخصات پرسنلی

اطلاعات طرح

در صورت انجام فروش
مبلغ فروش محصول / خدمات در دو سال گذشته
مبلغ فروش محصول / خدمات در سال گذشته
پیش بینی فروش محصول / خدمات در سال جاری
 
نوع طرح
نوع محصول/خدمات قابل عرضه
هدف از تهیه طرح
وضعیت اخذ جواز تاسیس / بهره برداری

فضای تولید یا ارائه خدمات

ظرفیت طرح

نام محصولات / خدمات و پیش بینی ظرفیت تولید/ ارائه خدمت سالانه هریک از آنها را به تفکیک اعلام نمایید.
نام محصول / خدمت
پیش بینی ظرفیت تولید /ارائه خدمت سالانه
توضیحات
 

برنامه ریزی مالی

میزان آورده متقاضی اعم از نقدی و غیرنقدی(درصد از کل هزینه اجرای طرح)
نقدی
میلیون تومان به حرف ذکر شود
درصد آورده
 
غیرنقدی
میلیون تومان به حرف ذکر شود
درصد آورده
 
جدول تجهیزات و ماشین آلات
نام تجهیزات و ماشین آلات
قیمت روز(میلیون تومان)