جهت بررسی دقیق تر جهت استفاده از خدمات مشاوره و راهنمایی بیشتر در زمینه بازرسی مورد نظرتان اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.

نوع سازمان

آدرس دفتر مرکزی

دامنه کاربرد مورد درخواست برای پیاده سازی استاندارد ISO/IEC 17020 و دریافت گواهینامه
زمینه بازرسی
نوع بازرسی ، محدوده بازرسی / مرحله بازرسی
معیار بازرسی
 
میزان شناخت و تسلط پرسنل نهاد بازرسی از استانداردها و دستورالعمل های فنی بازرسی مورد استفاده در دامنه درخواستی
میزان آشنایی سازمان با سیستم های مدیریتی و استانداردهای ISO9001 و ISO/IEC 17020 تا چه حدی است ؟
آیا مستنداتی دال بر پیاده سازی استانداردهای فوق در سازمان وجود دارد ؟
لیست پرسنل کلیدی نهاد بازرسی(مدیرعامل ، مدیر ارشد بازرسی ، مدیر فنی ، مدیر کیفی ، بازرسین)
نام و نام خانوادگی
تحصیلات
سمت
سوابق کاری
 
لیست تجهیزات بازرسی
نام تجهیز
کالیبراسیون
کنترل میانی
نام آزمایشگاه کالیبره کننده