جهت اطلاع رسانی شرایط و نیازمندیهای گواهینامه معتبر ce اروپا لطفا اطلاعات محصول مورد نظرتان را در پرسشنامه ذیل وارد نمایید.

نوع سازمان

-
نام محصول
Product Name
نام تجاری
Commercial Name
 
-
مدل ها / تیپ های محصول
Product Model / Types
کاربرد و موارد استفاده محصول
Product Usage
 
-
اجزای محصول (در صورت وجود)
Product Components
محل نصب یا محل استفاده از محصول
Product installation location
 
-
آیا محصول مورد نظر مورد اختراع یا نوآوری می باشد
Is the product in novation
استانداردهای مرتبط (ترجیحا اروپائی)
Relate Harmonized Standards
 
در صورتیکه تولید کننده تجهیزات پزشکی هستید موارد زیر را ذکر فرمایید
UMDNS
NBOG
کلاس خطر
 
Max. file size: 1 GB.
لطفا تصویر محصول حتما پیوست شود
Max. file size: 1 GB.
مدارک فنی پیوست (در صورت وجود)