دوره آموزشی كنترل عفونتهاي بيمارستاني HospitalAcquired Infections Control (HAIC)

هدف :

هدف اين دوره آشنايي با عفونت هاي بيمارستاني و کنترل سيستماتيک آنها مي باشد.

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

بيماريهاي عفوني بطور عام و عفونت هاي بيمارستاني بطور خاص که در اين دوره مورد بحث قرار مي گيرند، از جمله خطرناکترين بيماريهاي تهديد کننده جان بشر بشمار آمده و نظام سلامت کشورها را به چالش فرا مي خوانند. توسعه و افزايش کمي بيمارستانها، ظهور بيماريهاي بازپديد و نوپديد و افزايش مقاومت هاي ميکروبي،‌ بروز عفونتهاي ناشي از خدمات درماني و افزايش مدت بستري بيماران، در نهايت به افزايش قابل توجه هزينه خدمات درماني و در شرايط حادتر به افزايش مرگ و مير مي انجامد. در کشورهاي توسعه يافته، برنامه هاي کنترل عفونت در مراکز بهداشتي درماني از چنان اهميتي برخوردار مي باشند که تبديل به يک پارامتر تعيين کننده جهت ارزيابي کيفيت ارائه خدمات درماني گرديده اند. در اين دوره آموزشي، با استفاده از تجربيات متخصصان داخلي و خارجي و بهره گيري از آخرين دستورالعمل هاي بين المللي در زمينه کنترل عفونت، استريليزاسيون و بهداشت محيط بيمارستان، روشهاي نوين جهت کنترل عفونت هاي بيمارستاني مورد بررسي قرار مي گيرد و به تشريح مواردي چون اپيدميولوژي، ميکروبيولوژي و نيز اهميت اقتصادي کنترل عفونت پرداخته مي شود. مواجهه با پرسنل مصدوم با سوزن آلوده (Needle-Stick)، ايزولاسيون بيماران مسري، شستشو و ضدعفوني محيط بيمارستان و وسايل، واکسيناسيون کارکنان از جمله موارد مورد توجه اين دوره آموزشي مي باشند.

 

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.