دوره استاندارد مدیریت انرژی EN16000:2009

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

دوره هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی اثربخش

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری و اصول بایگانی

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

دوره آموزشی گشایش اعتبارات اسنادی (LC)

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

دوره ی آموزشی سازمان شاد و موفق

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

راهنماي استقرار سيستم مديريت كيفيت در سازمانهاي خدمات آموزشي IWA2

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

راهنماي استقرار سيستم مديريت كيفيت درسازمانهاي خدمات بهداشتي و درماني IWA1

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

دوره آموزشی مدیریت انبار

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

قوانین واردات و صادرات

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

روش نمونه برداري و ارزيابي كيفي اقلام و قطعات ( ويژگي هاي وصفي و متغير ) بر مبناي استانداردهاي ISO 2859 و ISO 3951

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

سیستم مدیریت تلفیقی HSE

مدت دوره : 3 روز

کد: 106

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

مدت دوره : 3 روز

کد: 106

كنترل عفونتهاي بيمارستاني HospitalAcquired Infections Control (HAIC)

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

کار گروهی

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

فرآیند طرح ریزی مدیریت پروژه پیشرفته

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

فروش حرفه اي

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

کارپردازی

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مباحث پيشرفته انرژی الکتريکی

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مباحث پيشرفته انرژی حرارتی

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

كارگاه حل مسئله (PS) از طريق تجزيه و تحليل علل ريشه اي

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

1
2
3
4
5