دوره آموزشی مباني،تشريح الزامات سيستم مديريت انرژي مبتنی بر ANSI/MSE2000:2005 و ANSI/MSE2000:2008 و EN 16001:2008 و ISO 50001

هدف :

آشنايي مديران و كارشناسان انرژي واحدهاي صنعتي با استانداردهاي مرتبط با سيستم مديريت انرژي شامل

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • تشريح الزامات مديريت انرژي مبتني بر نسخه اوليه استاندارد ISO 50001
  • تشريح الزامات مديريت انرژي مبتني بر استاندارد EN 16001:2008
  • سناريوهاي انرژي (سطوح عمومي و تخصصي)
  • آزمون سنجش پيشرفت – آزمون نهايي
  • اصول و مباني مديريت انرژي
  • مديريت انرژيهاي تجديدپذير
  • انرژي و محيط زيست
  • آزمون ارزيابي اوليه

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.