دوره آموزشی مديريت جامع زنجيره تامين ( لجستيك و زنجيره تامين )

هدف :

آشنايي با مديريت زنجيره، جايگاه و ضرورت يکپارچه نمودن فعاليتهاي سازمان با تأمين کنندگان و مشتريان خود و اجزاء يک سيستم مديريت زنجيره تأمين

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

حضور در دنياي رقابتي حاضر نيازمند ايجاد يکپارچگي ها و برقراري ارتباطات گسترده در کليه سطوح درون سازماني و برون سازماني مي باشد. در اين راستا نوع و ميزان ارتباطات يک سازمان با تأمين کنندگان و مشتريانش نقش مهمي را در دستيابي به موفقيت ايفا مي کند.در حال حاضر اثربخشي بکارگيري سيستم هاي مديريت، در گرو ايجاد زنجيره هاي تأمين کارآمد و اثربخش مي باشد. اين موضوع خود مستلزم بهره گيري از سيستم ها و مفاهيم نوين مديريت کسب و کار مي باشد. مفاهيم زنجيره تأمين و اجزاي اصلي آن شامل جريان اطلاعات، جريان موارد و روابط خريدار – فروشنده در زنجيره اي از موادي هستند که در اين دوره به آنها پرداخته مي شود. علاوه بر آن مفاهيم نوين در مديريت زنجيره تأمين نظير اتحاد استراتژيک و تجارت الکترونيک نيزمورد بررسي قرار مي گيرند. اهم سرفصل هاي دوره به شرح زير است:

  • اثرات بکارگيري تجارت الکترونيک در مديريت زنجيره تأمين
  • تاريخچه پيدايش زنجيره تأمين و مديريت زنجيره تأمين
  • تعاريف و مفاهيم پايه در مديريت زنجيره تأمين 
  • بررسي مدل SCOR در مديريت زنجيره تأمين
  • اجزاي تشکيل دهنده مديريت زنجيره تأمين
  • اتحاد استراتژيک و مديريت زنجيره تأمين
  • اصول مديريت ناب زنجيره تأمين

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.