دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی

هدف :

 بررسی انواع سیستم های مدیریت منابع انسانی

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

 • تعاریف  و اهداف مدیریت منابع انسانی
 • شرح هدف مدیریت منابع انسانی
 • شرح وظایف مدیریت منابع انسانی
 • سیرتوسعه مدیریت منابع انسانی
 • شرح مسیر توسعه ( دوره رفاه ، دوره سرپرستی کارکنان ، دوره مدیریت پرسنلی ، دوره مدیریت پیشرفته و …)
 • سیستم مدیریت منابع انسانی
 • شرح اجزا سیستم ( ورودیها ، پردازش ، خروجیها ، بازخوردها و …)
 • شیوه های جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع انسانی
 • جمع آوری اطلاعات به روش پرسشنامه
 • جمع آوری اطلاعات به روش اسناد و مدارک
 • جمع آوری اطلاعات به روش ترکیبی
 • طراحی شغل
 • آشنایی با شیوه های طراحی شغل
 • آشنانی با الگوهای طراحی شغل ( شیوه های مشاغل گروهی ، سیستمی ، چرخش شغلی و …)
 • الگوی جدید طراحی شغلی
 • شغل در سازمانهای نوین ( سازمانهای شبدری ، دوناتی ، حبابی ، سلولی و …)

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.