داود ابراهیمی

مدیر عامل

فرینا غازیانی

کارشناس بازرگانی

حامد افتخارزاده

مشاور و مدیر پروژه

زهرا واعظ

کارشناس بازرگانی

نوشین چمنی

کارشناس بازرگانی

آتوسا دادراست

کارشناس بازرگانی

فرزانه ابراهیمی

کارشناس بازرگانی

مریم سلامی

مدیر بازرگانی

پریسا بنی آرام

مدیر امور قراردادها

علیرضا قاسمی

مشاور و مدیر پروژه

الهام فاضلی

مدیر پروژه