داود ابراهیمی

مدیر عامل

فرینا غازیانی

کارشناس بازرگانی

حامد افتخارزاده

مشاور و مدیر پروژه

آتوسا دادراست

کارشناس بازرگانی

پریسا بنی آرام

مدیر امور قراردادها

علیرضا قاسمی

مشاور و مدیر پروژه