دوره آموزشی ممیزی داخلی سيستم مديريت انرژی مبتنی بر ANSI/MSE 2000:2005 و ANSI/MSE 2000:2008 و EN 16001:2008 و ISO 50001 و ISO 19011

هدف :

آشنايي مديران و کارشناسان انرژي واحدهاي صنعتي با اصول مميزي سيستم مديريت انرژي مبتني بر استانداردهاي: ISO 50001, EN 16001:2008, ANS/MSE 2000:2008, ANSI/MSE2000:2005

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

  • تشريح الزامات مديريت انرژي مبتني بر استاندارد ANSI/MSE 2000:2008, ANSI/MSE2000:2005 
  • تشريح الزامات مميزي سيستم مديريت انرژي مبتني بر استاندارد ISO 19011 
  • تشريح کارگروه هاي تمريني مميزي سيستم مديريت انرژي – آزمون نهايي
  • تشريح الزامات مديريت انرژي مبتني بر استاندارد EN 16001:2008 

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.