مديريت جامع زنجيره تامين ( لجستيك و زنجيره تامين )

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مباني،تشريح الزامات سيستم مديريت انرژي مبتنی بر ANSI/MSE2000:2005 و ANSI/MSE2000:2008 و EN 16001:2008 و ISO 50001

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مبانی, تشریح الزامات و مستند سازی سیستم های مدیریت کیفیت در صنایع وابسته به خودرو مبتنی بر استاندارد

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مديريت انرژي

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مديريت زمان

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مديريت انرژي (مقدمات و کليات) E-Learning (با همکاري شرکت مگفا)

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مديريت پروژه مبتنی بر استاندارد PMBOK

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مدیریت استراتژیک برند

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مدیریت استرس

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مدیریت انبار

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مديريت در شرايط اضطراري

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مدیریت ریسک اثربخش برای کسب و کار

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مدیریت بازاریابی

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مدیریت بحران

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مدیریت تحقیق وتوسعه

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

نظام آراستگی محیط کار 5S

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مدیریت تحول (CHANGE MANAGEMENT)

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

مدیریت خلاقیت و نوآوری

مدت دوره : 2 روز

کد: 106

1
2
3
4
5