EFQM

مدل تعالی سازمانی

European Foundation for Quality Management Excellence Model

همه کسب و کارها می‌خواهند بهترین محصولات و خدمات را ارائه دهند، رضایت مشتریان خود را جلب کنند و عالی‌ترین عملکرد را داشته باشند، اما رسیدن به این سطح از کیفیت و رضایت، چندان هم ساده نیست. آن‌ها برای رسیدن به این هدف، باید از راهکارهایی استفاده کرده و تغییراتی در خود ایجاد کنند. یکی از این راهکارها، استفاده از مدل تعالی سازمانی یا مدل EFQM است. مدل تعالی، نوعی ساختار مدیریتی است که با تکیه بر اصول و مفاهیم اساسی و توجه به معیارهای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر و سیستم خودارزیابی، امکان بهسازی و پیشرفت سازمان را فراهم می‌کند. مدل تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا European Foundation for Quality Management Excellence Model محبوب‌ترین و پرکاربردترین ابزار مدیریت کیفیت در اروپا و یک چارچوب خودارزیابی برای اندازه‌گیری توانمندی‌ها و زمینه‌های بهبود سازمان در تمامی فعالیت‌ها است. این مدل به عنوان یک سیستم مدیریتی، نظم و ترتیب خودارزیابی سازمانی را تشویق می‌کند. به طور کلی، مدل تعالی سازمانی، مجموعه‌ای منسجم و گسترده از پیش فرض‌ها را درباره آنچه برای مدیریت یک سازمان لازم است، ارائه می‌دهد و هر سازمان می تواند برای توسعه از این مدل به روش خاص خود استفاده کند.

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

با استفاده از این مدل، زمینه‌های بهبود پذیر سازمان، قابل شناسایی است.

در انجام امور سازمانی، مشارکت گسترده کارکنان را مدنظر قرار می‌دهد.

برای رساندن سازمان به تعالی از روش‌های خودارزیابی استفاده می‌کند.

یک تصویر واضح و صریح از کیفیت فعالیت‌های سازمان، ارائه می‌کند.

قادر است طرح‌های بهبود را در یک چارچوب واحد سازماندهی کند.

بین مدیران و کارکنان سازمان، یک زبان مشترک ایجاد می‌کند.

نوعی محرک برای توسعه یادگیری‌های فردی و سازمانی است.

ارزیابی‌های این مدل، مبتنی بر واقعیت است.

به نتایج کسب شده توجه ویژه‌ای دارد.