دوره آموزشی خودارزيابي بر اساس مدل EFQM

هدف :

آشنايي شرکت کنندگان با مدل تعالي سازماني جهت خودارزيابي

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

تشريح معيارهاي مدل سرآمدي EFQM

نحوه کاربرد اين مدل در سازمان تحت عنوان فرآيند خودارزيابي

آموزش روش اجرايي، طراحي و ترکيب فرآيند خودارزيابي

طرح ريزي مکانيزم هايي جهت درگير نمودن سطوح مختلف سازمان در اجراي پروژه هاي بهبود (بر اساس اولويت هاي حاصل از انجام خودارزيابي)

 مطرح نمودن کاربردهاي جديد خودارزيابي در سازمانهاي برتر به عنوان جلسات بازنگري مديريت

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.