HSE MS

سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

Management System— Health , Safety, Environmental

امروزه فلسفه HSE با نگرشی نوین به عوامل بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در صنایع ، از اهمیت ویژه ای در توسعه همه جانبه كشور و پیشرفت و رشد جامعه انسانی برخوردار است. سیاستهای اتخاذ شده در این نگرش براساس اهدافی از جمله كاهش آثار نامطلوب صنعت بر محیط، افزایش آثار مثبت صنعت بر جامعه، افزایش تامین ایمنی كاركنان، تجهیزات و تاسیسات در مراكز صنعتی، كاهش حوادث و آسیب های محیط های صنعتی، پایین ترین میزان ممكن از طریق حذف شرایط ناامن و حفاظت هرچه بیشتر از محیط زیست تعیین و تبیین شده اند.در طول سالیان متمادی، مباحث ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت مطرح بوده است. امروزه با نگاهی ریزبین و پر دقت همراه با نظارت مدیریتی واحد به صورت سیستماتیك و همه جانبه به این مباحث پرداخته شده است.نظام مدیریت فراگیر HSE با ایجاد بستر فرهنگی به تبیین تاثیر متقابل عوامل بهداشت، ایمنی و محیط زیست پرداخته و از این روش نواقص، مخاطرات بالقوه، حوادث و مشكلات را مورد ارزیابی قرار داده و روشهای مبتنی بر پیشگیری را ارائه می دهد.

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

محاسبات هزینه ، زمان ، محدوده های استاندارد ، روندهای تولید و ردیابی پسماندها و ضایعات براساس تعریف شاخص ها

ردیابی پسماندها و ضایعات براساس مسوولیت ها ، کد صنعت یا حرفه ، تناوب تولید و زمان ماند پسماندها

کنترل روند گردش فرم های گزارش حوادث و کنترل سطوح اجرائی مسوولیت های سازمانی و قانونی

 امکان نظارت برحسن اجرای نظام استقرار سیستم HSE با دسترسی به گزارشات موثق و به موقع 

مدیریت سوانح و اتفاقات از طریق ردیابی حوادث و سوانح محیط زیست ، بهداشتی و ایمنی    

تعریف ضرائب وزنی ، گروه بندی و اولویت ریسک در موارد بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست

جمع آوری آمار حوادث اعم از بهداشتی ، ایمنی ، زیست محیطی و تجزیه و تحلیل آنها

استفاده از ISO45001  ‌در ارتباط با قوانین و روش های مرتبط با ایمنی و بهداشت

استفاده از ISO14001  در ارتباط با قوانین و روش های مرتبط با محیط زیست

گزارش محاسبه نرخ سرانه هزینه مدیریت پسماند

گزارش ایستگاه های ذخیره پسماندها و ضایعات

گزارش چرخه ی مدیریت پسماند و ضایعات

ردیابی پسماندها براساس مقاصد دفع