IATF 16949:2016

هدف :

آشنایی با مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت خودرویی ، مروری بر الزامات استاندارد بین المللIATF16949:2016 و شناخت فرآیند ممیزی و ارائه راهکارهایی در جهت استقرار ، نگهداری و بهبود مداوم این سیستم .

مدت دوره : 4 روز

محتوای دوره :

 • تشريح انواع فرآیندها در سازمان و ارائه مفاهیم فرآيندهاي اصلی، پشتیبان و مدیریتیCOP,SOP,MOP
 • آشنایی با ابزارهای الزامی در سیستم مدیریت کیفیت خودرویی (MSA-SPC-FMEA-APQP-PPAP)
 • نحوه شناسایی و تعیین فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت و طراحی شاخص های پایش فرآیندها
 • مرور سوابق و مستندات مورد نیاز برای الزامات جدید استاندارد IATF 16949:2016
 • آشنایی با روند شناسایی، تحلیل و ارزیابی ریسک ها و فرصت های سازمان
 • آشنایی با نحوه محاسبه شاخص فرایند ها ( MTBF-MTTR-OEE-……)
 • آشنایی با الزامات طرح اقتضایی در سیستم مدیریت کیفیت خودرویی
 • تحلیل بافت سازمان و شناسایی قوت ها و ضعف های سازمان
 • آشنایی با تکنیک های خطا ناپذیرسازی و حل مسئله (8D)
 • تعاریف و اصطلاحات بر اساس IATF16949:2016
 • آشنایی با روش انجام آدیت محصول و فرایند
 • آشنایی با طراحی چک لیست ممیزی
 • آشنایی با روانشناسی ممیزی
 • آشنایی با اصول ممیزی
 • کارگاههای آموزشی
 •  

توانایی شرکت کنندگان پس از دوره:

شناخت فرایندهای سازمان به همراه معیارهای ارزیابی عملکرد ، توانایی شناسایی و ارزیابی ریسک فرایندها ، تهیه و بازنگری مستندات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت، اجرای اثربخش ممیزی داخلی .

منابع آموزشی:

متن استاندارد های ISO 9001:2015 ، ISO 9000:2015 ، ISO 19011:2018 ، IATF16949:2016

قابل استفاده برای :

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، سرپرستان واحدها ، کارشناسان تضمین کیفیت و ممیزین داخلی تولید کنندگان قطعات خودرو