ISO 10004:2018

مدیریت کیفیت-رضایت مشتری

Quality management — Customer satisfaction

یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمانها رضایت مشتری از سازمان و محصولات و خدمات آن است. بنابراین، پایش و اندازه‌گیری و تحلیل رضایت مشتری ضروری است.استانداردISO 10004راهنمایی هایی برای تعریف و اجرای فرآیندها برای نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه می‌دهد.این استاندارد برای استفاده هر سازمان بدون در نظر گرفتن نوع یا اندازه آن، یا محصولات و خدماتی که آن ارائه می‌دهد ، در نظر گرفته شده‌است. تمرکز این استاندارد بر روی مشتریان خارجی سازمان است.در این استاندارد، عبارت “ محصول “ و “ خدمات “ به خروجی‌های یک سازمان که برای آن مورد نیاز است و یا مورد نیاز مشتری است اشاره دارد.

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

شناسایی ویژگی هایی از محصولات و خدمات که مشتری به آنها ارزش می دهد

 شناسایی فرصت‌ها برای بهبود

 پیشبرد منافع تجاری سازمان

 افزایش اعتماد مشتریان