ISO 26000:2010

مسئولیت های اجتماعی

Social Responsibility

ISO 26000 در سال ۲۰۱۰ پس از پنج سال مذاکرات بین بسیاری از سهامداران مختلف در سراسر جهان منتشر شد. نمایندگان دولت، سازمان های غیردولتی، صنعت، گروه های مصرف کننده و سازمان های کارگری در سراسر جهان در توسعه آن شرکت داشتند، که به این معنی است که توافقی بین المللی را نشان می دهد. شرکت ها و سازمان ها به دور از جامعه کار نمی کنند. ارتباط آنها با جامعه و محیط زیستی که در آن کار می کنند، عامل مهمی در توانایی آنها برای ادامه کار به طور موثر است. یک سازمان نسبت به جامعه و محیط پیرامونی خود مسئول است و باید این مسئولیت را ادا کند. این مسئولیت می تواند از توجه به سازمان های خیریه تا حفظ و توسعه محیط زیست متفاوت و گسترده باشد. امروزه بسیاری از سازمان ها بخشی از درآمد خود را صرف امور عام المنفعه نظیر کمک به موسسات خیریه، موسسات جهانی حمایتی نظیر یونسکو، حفظ و توسعه محیط زیست و … می کنند. در ISO 26000 راهنمایی هایی برای اجرای هر چه بهتر این مسئولیت ها ارائه شده است. نکته قابل توجه این است که این استاندارد برای راهنمایی استفاده می شود نه برای صدور گواهینامه جهت سازمان.

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

سازمان ها را برای رسیدگی به مسئولیت های اجتماعی خود و با در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی، اجتماعی، محیطی و حقوقی و شرایط توسعه اقتصادی کمک می کند.

با شناسایی کردن و مشارکت با ذینفعان و کمک به اعتبار گزارش و ادعاهای مربوط، به مسئولیت اجتماعی کمک می کند.

دستیابی به انطباق با اسناد موجود، معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها و استانداردهای موجود در ایزو را مهیا می سازد.

باعث افزایش اعتماد به نفس و رضایت در سازمان در میان مشتریان و سایر سهامداران می شود.

در ارتباط با ایجاد مسئولیت اجتماعی عملیاتی راهنمایی عملی ارائه می دهد.

اصطلاحات رایج در زمینه مسئولیت اجتماعی را ارتقا می دهد.

باعث افزایش آگاهی از مسئولیت اجتماعی می گردد.

نتایج عملکرد و بهبود را برجسته می کند.