ISO 29990:2010

استاندارد خدمات یادگیری برای تحصیلات غیر رسمی و آموزش

الزامات پایه برای تأمین کنندگان خدمات

پایداری کیفیت خدمات سازمانها با استاندارد های مختلف، ایجاد ودوام پیدا می کند..برای پایدارتر وعمیق تر کردن کیفیت وکسب مزیت پویایی در سازمان لازم است در ابعاد مختلف بویژه منابع انسانی سرمایه گذاری صورت گیرد.با مدیریت علمی می توان در این مورد به خوبی سرمایه گذاری انجام داد و خمیر مایه اصلی کیفیت در سازمان را ایجاد کرد. امروزه با گذر از عصر صنعتی و اطلاعات و ورود به عصر دانش, با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی و سیستم های کاری سازمانها , استفاده از فرآیند آموزش قوی ترین ابزاری است که می تواند راهگشای سازمان ها جهت حضور و بقای در عرصه بازارهای رقابتی باشد. اما افزایش کمی نفر ساعت آموزش و برگزاری دوره های مختلف آموزشی به تنهایی نمی تواند نشانگر کیفیت و بکار بستن آموزش های فراگرفته شده در سازمان باشد , بلکه این اثر بخشی آموزش است که می تواند شاهدی دال بر ضمانت اجرایی دوره های آموزشی باشد. استاندارد  ISO 29990:2010استاندارد آموزش برای سازمان هایی است که خدمات آموزشی و یادگیری غیر رسمی ارائه می کنند. این استاندارد الگویی عام و کلی را برای به کارگیری و عملکرد متخصصان کیفیت و مرجع مشتری را برای تامین کنندگان یادگیری و مشتریان آنها در زمینه طراحی، تکوین و عرضه تحصیلات غیر رسمی، آموزش و توسعه ارائه می کند. این استاندارد صلاحیت ارائه دهندگان خدمات آموزش و یادگیری را در نظر می گیرد. این استاندارد به سازمان ها و افراد منتخب کمک می کند تا بتوانند الزامات و انتظاراتشان را برای صلاحیت و توسعه قابلیت برآورده کنند.

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

 پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

حفظ عملکرد بالا در منابع انسانی

سرمایه گذاری برای توسعه منابع انسانی

ایجاد سیستمی برای طرحریزی ، پیاده سازی ، ارزیابی و کنترل فرایندهای توسعه منابع انسانی

توسعه توانمندی های مراکز ارائه دهنده خدمات آموزشی

منافع اجرای پروژه استقرار سیستم ISO 29990:2010

  • ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی بصورت نتایج قابل اندازه گیری
  • بهبود کیفیت یادگیری، بوسیله پایش مستمر شاخص های کیفیت
  • بهره مندی از فاکتور های رقابتی بیشتر در ارائه خدمات آموزشی
  • بهبود کیفیت خدمات آموزشی
  • تمرکز بر یادگیرنده و نیاز های آنها و شفافیت خدمات ارائه شده
  • بهبود خدمات آموزشی از طریق بروز آوری مواد آموزشی ،کتب و جزوات و… و ارزیابی مستمر آنها
  • بهبود شرایط محیطی موثر در ارائه خدمات آموزشی با کیفیت
  • بهبود خدمات آموزشی بوسیله بهبود روند آموزشی اساتید دوره های آموزشی