ISO 45001:2018

سیستم مدیـریت ایمنی و بهداشت شغلی

Occupational Health & Safety Management System

علیرغم رشد تکنولوژی که موجب افزایش سرعت امور و تسهیل در تولید و خدمات شده است ، افزایش شرایط نامطلوب کاری و حوادث ناشی از کار که نهایتا” موجب کهولت زود به هنگام و نارضایتی کارکنــان از محـل کار خود می شود خسارت های مـالی پنهانـی را به سازمان تحمیل می کند که در برخی مواقع برابر با هزینه تولید و یا بیشتر از آن خواهد شد. این استاندارد ، سازمان را قادر می سازد تا ریسکهای ایمنی و شغلی مرتبط با منابع انسانی و اموال خود را تحت کنترل درآورد وکارایی سازمان را بهبود بخشد و یک چارچوب مدون و جامع را جهت رسیدگی به وضعیت ایمنی و بهداشت کاری پرسنل ارائه می دهد .که با اجرای آن ، سازمانها می توانند علاوه بر برآورده ساختن الزامات قانونی مرتبــط (مانند قانون کار) از بروز هزینه های ناشی از حوادث و بیماریهای شغلی و همچنین انجام شکایتهای مختلف نزد مراجع قانونی ، جلوگیری کنند. ساختار استاندارد ISO 45001 سازگار با استانداردهـای 9001 ISOو 14001 ISOمی باشد تا سازمانها بتوانند به راحتی سیستمهای مدیریت کیفیت ، محیط زیست و بهداشت شغلی و ایمنی را با یکدیگر ادغام و سیستم مدیریتی یکپارچه ای را ایجاد نمایند . یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را در شناسایی ، حذف و یا به حداقــل رساندن ریسک های مرتبط با بهداشت و ایمنی کارکنان خویش و سایر طرفهای ذینفع که در معرض ریسکهای OH&S قرار دارند یاری نماید.

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

كاهش احتمال بروز عوامل آسيب‌رسان از طريق بهبود فن‌آوري، بالا بردن كارآيي نيروي انساني، ايمن‌سازي ماشين‌آلات، محيط كار يا ايستگاههاي كاري و استفاده بهینه از امکانات سخت افزاری

به حداقل رساندن مخاطرات محیط کار برای کارکنان و كاهش زيانهاي ناشي از حوادث از طريق كاهش خسارت ناشي از توقف و كاهش هزينه‌هاي مربوط به درمان

اعتماد بيشتر كاركنان به مديريت به دلیل ايجاد يك محيط كاري ايمن و سالم و در نتيجه بالا رفتن انگيزه آنان براي انجام مطلوبتر كارها و وظايفشان

استفاده از توان فكري بالقوه نيروي انساني و بالا رفتن سطح آگاهي و دانش كاركنان در زمينه ايمني و بهداشت كار

ايجاد يك چارچوب براي بهبود مستمر و خود ارزيابي توسط سازمان براي انطباق با نظام مديريت ايمني و بهداشت

همسويي اهداف و برنامه‌هاي نظام ایمنی و بهداشت شغلی با اهداف و استراتژی های تجاری سازمان  

ارتقاء اعتبار و منزلت سازمان در انظار عمومي و از نظر مشتريان و مصرف‌كنندگان و سایر ذی نفعان  

توجه ویژه به محیط کسب و کار و بافت سازمانی بر اساس نیازمندیهای ایمنی و بهداشت شغلی

ساختار معين و مشخص براي مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي و تعیین محدوده مسئولیتها

ارزيابي ريسك ناشي از خطرات و كاهش آن به منظور پيشگيري و كنترل حوادث ناشي از كار

شناخت قوانين و مقررات مربوطه و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي ناشي از خسارتهاي احتمالي

ايجاد يك مجموعه مدون از خط مشي، روشهاي اجرايي، برنامه‌ها و اهداف اینی و بهداشتی

مشاركت موثر نيروي انساني شاغل در صنعت در زمينه‌هاي مرتبط با ایمنی و بهداشت

كاهش ميزان پرداخت غرامتهاي ناشي از كارافتادگي موقت يادائم يا مرگ كاركنان

شناخت كافي خطرات بالقوه موجود در محيط كار

شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار