ISO 50001:2018

سیستم مدیریت مصرف انرژی

Energy Management System

ISO 50001 از سازمان ها در تمام بخش ها پشتیبانی می کند تا از طریق توسعه یک سیستم مدیریت انرژی، از انرژی استفاده بهینه تری داشته باشند. استاندارد ISO 50001 الزامات لازم برای ایجاد، اجرا، حفظ و بهبود سیستم مدیریت انرژی را مشخص می کند. نتیجه مورد نظر این است که یک سازمان را قادر سازد به دنبال یک رویکرد سیستماتیک در دستیابی به بهبود مستمر عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی باشد. امروزه این استاندارد توسط اکثر سازمانها در سراسر جهان به منظور مدیریت و کاهش مصرف و هزینه های انرژی مورد استفاده قرار می گیرد، ISO 50001 چارچوب کامل و جامعی برای پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی (EnMS) در سازمان ارائه می نماید. این استاندارد فرصتهای مناسبی برای سازمانها از توزیع کننده‌های بزرگ تا تولیدکنندگان و کسب ‌وکارهای کوچک، جهت انعطاف پذیری بیشتر درخصوص هزینه های سازمان و مصارف انرژی فراهم می کند.

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

 فرایند های تصمیم گیری به صورت کاملا اصولی و آگاهانه، از طراحی سیستم، کار و نگهداری آن

دریافت گواهینامه در سطح بین المللی و تطبیق سیستم خود با یک استاندارد بین المللی

اطمینان از اندازه گیری، مستند سازی، گزارش و معیار مصرف انرژی

ایجاد شفافیت و تسهیل ارتباط با در زمینه مدیریت ارتباط انرژی

بهبود تصویر و اعتبار شرکت در میان مشتریان و ذینفعان شرکت

کمک و پیوستن به صورت داوطلبانه به بهره وری درست انرژی

کمک به سازمان در بهبود بهره وری انرژی و مصرف انرژی

رقابت در سطح بین المللی و یافتن مشتری های بزرگ

بهره وری عملیاتی و شیوه های نگهداری بهبود یافته

کاهش انتشار گاز های گلخانه ای