دوره آموزشی دوره آموزشی مبانی، تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی ISO 9001: 2008

هدف :

 • می خواهد از تمامی امور مربوط به سازمان ، مثل مواد ، تجهیزات و کارکنان ، به نحو شایسته و صحیح برای کار مطلوب وصحیح ، در زمان تعیین شده ، به صورت فراگیر در جهت تأمین و حفظ کیفیت بهره گیری نماید .
 • می خواهد اصل انجام کار را از ابتدا به روش کامل و همیشه به صورت صحیح در سرتاسر سازمان برقرار سازد.  
 • می خواهد اندیشیدن به کیفیت ، به باور کیفیت و باور کیفیت را به فرهنگ کیفیت بدل سازد.  
 • می خواهد آنچه را که مکتوب می کنید با نیازهای مشخص شده در استاندارد انطباق دهید .
 • می خواهد سوابق را حفظ کنید و بر اساس سوابق صحیح اقدام اصلاحی به عمل آورید .
 • می خواهد مشارکت تمامی کارکنان را برای دست یافتن به کیفیت جلب و حفظ نماید .
 • می خواهد کیفیت کالا و خدمات سرلوحه خط مشی مدیریت ارشد هر سازمان باشد .
 • می خواهد آنچه را که بیان می کنید ، تعریف ، توصیف و مکتوب کنید .
 • می خواهد اصل پیشگیری را جایگزین اصل رفع اشکال نماید .
 • می خواهد رضایت مشتری را به اعتماد مشتری تبدیل کند .
 • می خواهد آنچه را که انجام می دهید ، بیان کنید .
 • می خواهد کیفیت را به تضمین کیفیت بدل نماید .

مدت دوره : 2 روز

محتوای دوره :

در  این دوره  پیدایش  مدیریت کیفیت ، روند توسعه  آن  و به و جود آمدن استانداردملی وبین المللی در چهارچوب مدیریت و تضمین کیفیت  مورد اشاره قرار میگیرد .درسری استانداردهای ISO 9001:2008   الزامات سیستم  مدیریت کیفیت و نحوه استقرار هریک از الزامات به طور کامل تشریح میگر دند.ساختار مستندات سیستم کیفیت ، نحوه به وجود آوردن وکنترل آنها بررسی گردیده ودر کارگاه  آموزشی ، ، نحوه نگارش نظام نامه و روش های اجرایی سیستم مدیریت کیفیت تمرین می شود .مخاطبان با نحوه ممیزی داخلی  سیستم  های مدیریت  کیفیت آشنا میشوند و به آنچه که بر اساس استاندارد  ISO19011:2002در هنگام ممیزی کیفیت رعایت شود.آشنا می شوند. 

 

درخواست ثبت‌نام دوره آموزشی

بعد از وارد کردن اطلاعات خود روی دکمه دریافت فرم کلیک کنید.