IWA2

استاندارد ویژه مراکز و موسسات آموزشی

IWA2

این استاندارد به مراکزی که در حوزه آموزش فعالیت می کنند کمک میکند تا سیستم مدیریت کیفیت را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص موسسات و مراکز آموزشی تنظیم و طراحی کنند. به عبارت دیگر یک استاندارد تکمیلی برای اجرای هر چه بهتر استاندارد ISO 9001  می باشد.

موسسات و مراکز آموزشی مانند دانشگاه ها ، موسسات آموزشی خصوصی و دولتی ، مدارس و هر مرکز و سازمانی که متولی آموزش می باشد برای آنکه بتواند به تعالی دست یابد و از یک سیستم مدیریت کیفیت مطمئن و تخصصی که منجر به رضایت مشتریان گردد استفاده نماید می تواند از استاندارد راهنمای  IWA2 به عنوان ابزاری تکمیلی در کنار ISO 9001 بهره گیرد.

با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت آموزش استاندارد IWA2 می توان کلیه فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر خدمات آموزشی تاثیر گذارند را کنترل کرد تا اطمینان حاصل شود خدمات ارائه شده و نیازهای متقاضیان آموزش و مراجع قانونی برآورده شده است.

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت استاندارد IWA2 در یک مرکز آموزشی منجر به ایجاد یک رویکرد نظام مند در سازمان به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازها و انتظارات مشتریان شده که بر اساس این شناخت ، برنامه های آموزشی و تحصیلی موسسه طراحی و ارائه می شوند.

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

 پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

تعیین و تدوین خط‌مشی استاندارد آموزشی

تهیه و تدوین استانداردهای مهارت و آموزش مشاغل

تبیین معیارهای ارزیابی نتایج برنامه‌ریزی آموزش

برنامه‌ریزی آموزشی

تهیه دستورالعمل جذب و ارزیابی مدرسان و ارایه‌دهندگان خدمات آموزشی

تدوین ارزشیابی دوره‌های آموزشی به لحاظ عملکرد مدرس، فرایند آموزش و امکانات آموزشی

تجزیه‌وتحلیل اطلاعات آموزشی با استفاده از انواع نمودارها و گزارشات آماری

برنامه‌ریزی ، تهیه چک‌لیست‌ها، اجرای و ثبت مشاهدات ممیزی سیستم آموزشی

مسئولیت انجام، مهلت اجرا و اثربخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

منافع اجرای پروژه استقرار سیستم ISO 29990:2010

  • تثبیت جایگاه سازمان آموزش‌دهنده در محیط اجتماعی- اقتصادی مربوط به حوزه فعالیت خود
  • ارتقاء تصویر سازمان در جامعه و افزایش اعتماد مشتریان
  • اطمینان خاطر از انطباق با الزامات قانونی و حرفه‌ای
  • بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های ناشی از کیفیت پایین
  • اثبات تعهد مدیران ارشد سازمان به بهبود مداوم فرایندها و خدمات خود
  • ارتقاء سطح علمی و فرهنگی جامعه