لیست دوره های آموزشی

ردیف کد نام دوره
1 101 دوره های آموزشی مدیریت کیفیت مبانی ،تشریح الزامات ISO 9001:2015  
2 102 ممیزی داخلی ISO 9001:2015 
3 103 سرممیزی ISO 9001:2015 تحت اعتبار IRCA
4 104 مبانی ،الزامات و مستندسازی مدیریت کیفیت در صنایع نفت.گاز و پتروشیمی ISO 29001:2020  
5 105 مبانی ، الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو IATF 16949:2016 
6 106 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو IATF 16949:2016 
7 107 ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
8 108 مبانی و مستند سازی در بخش بهداشت IWA 6
9 109 تشریح مبانی و الزامات مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO 13485:2016   
10 110 راهنمای استقرار سیستم مدیریت در سازمان های آموزشی IWA2
11 111 راهنمای اسقرار سیستم مدیریت در سازمان های دولتی IW4
12 201 دوره های آموزشی مدیریت زیست محیطی و انرژی مبانی،تشریح و الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015
13 202 ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015
14 203 تکنیکهای ارزیابی جنبه های زیست محیطی
15 204 تشریح مبانی و الزامات سیستم تلفیقی ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی HSE
16 205 سیستم مدیریت انرژی BS/EN 16001:2017
17 206 ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی BS/EN 16001:2017
18 207 تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018
19 208 ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018
20 209 ارزیابی پیامد های زیست محیطی
21 301 دوره های ایمنی و بهداشت حرفه ای تشریح الزامات سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001:2018
22 302 ممیزی داخلی ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001:2018
23 303 مدیریت ریسک در صنایع نفت . پتروشیمی
24 304 کنترل عمليات ايمني، بهداشت حرفه ای
25 305 تكنيك هاي شناسايي خطر و ارزيابي ريسك، جنبه ها
26 306 ارگونومي در كار
27 307 مدیریت بحران
28 401 دوره های آموزشی اعتبار دهی آزمایشگاه ها و مراکز تست و آزمون تشریح الزامات و مستند سازی میریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO/IEC 17025:2017
29 402 ممیزی داخلی مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها ISO/IEC 17025:2017
30 403 تشریح الزامات استاندارد سازمان های بازرسی ISO 17020:2012
31 404 تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه عدم قطعیت EUM
32 501 دوره های آموزشی مدیریت امنیت اطلاعات تشریح الزامات مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001:2013
33 502 ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001:2013
34 503 سرممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO/IEC 27001:2013
35 504 مدیریت تداوم کسب و کار در امنیت اطلاعات
36 601 دوره های آموزشی مدیریت پروژه آشنایی با استاندارد PMBOK
37 602 مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 10006:2003
38 603 مدیریت قرارداد ها
39 604  ارزیابی فنی ، مالی و اقتصادی و توجیه پذیری پروژه
40 605 مدیریت ریسک برای مدیران پروژه ها
41 606 مدیریت هزینه و کنترل پروژه
42 701 دوره های آموزشی تکنیک های مهندسی کیفیت گسترش عملکرد کیفیت QFD
43 702 طراحی آزمایش DOE
44 703 هزینه های کیفیت COQ
45 704 کنترل تجهیزات اندازه گیری و آزمایش CME
46 705 رویکرد حل مساله PS
47 706 حل مسئله به روش TRIZ
48 707 آشنایی با شش سیگما ( 6Q )
49 708 تجزيه و تحليل سيستم اندازه‏ گيري MSA
50 709 تجزيه و تحليل حالات خرابي بالقوه و اثرات آن FMEA
51 801 دوره های آموزشی تعالی سازمان تشریح معیارهای مدل سرآمدی EFQM
52 802 خودارزیابی براساس مدل EFQM
53 803 تربیت ارزیاب و خود ارزیابی بین المللی
54 804 تدوین اظهارنامه سطح تقدیرنامه و تندیس جوایز
55 805 سازمان استراتژی محور
56 806 مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان
57 807 مدیریت استراتژیک
58 808 برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی
59 809 برنامه ریزی عملیاتی
60 810 تعیین . بهبود سبک رهبری
61 811 کار تیمی بر اساس مدل Belbin
62 901 دوره های آموزشی مدیریت عمومی شیوه های نوین نیاز سنجی , برنامه ریزی و اثر بخشی آموزشی مبتنی بر استاندارد ISO 10015
63 902 هفت ابزار 7 TOOLS
64 903 تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ISO 10017
65 904 مدیریت فرآیند
66 905 مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار BPR
67 906 مدیریت منابع سازمانی 
68 907 نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM
69 908 تکنیک های تصمیم گیری در مدیریت
70 909 سیستم مدیریت , تحلیل و ممیزی انرژی
71 910 مدیریت هزینه ها
72 911 تفکر سیستمی
73 912 مدیریت استرس
74 913 مدیریت تصمیم گیری
75 914 مدیریت هزینه با تاکید بر استراتژی
76 915 مدیریت تحول
77 916 مدیریت مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات
78 917 بازاریابی و استراتژی ورود به بازار های رقابتی
79 918 آشنایی با مفاهیم بهره وری و ضرورت
80 919 سیستم مدیریت رضایت و شکایت مشتریان بر اساس استاندارد های بهبود
81 920 سنجش رضایت مشتری CSM
82 921 مدیریت ارتباط با مشتری CRM
83 922 مدیریت دانش
84 923 مدیریت زمان
85 924 مدیریت منابع انسانی HRM
86 925 اثر بخشی جامع تجهیزات 
87 926 نظریه محدودیت ها 
88 927 تدوین طرح کسب و کار Business Plan
89 928 تولید ناب
90 929 آشنایی با 5S
91 930 اصول مدیریت کیفیت جامع (TQM  )
92 931 تدوین شایستگی سازمان
93 932 شیوه کار تیمی
94 933 اصول و فنون مذاکرات موفق
95 934 فروش حرفه ای
96 935 مشتری مداری با رویکرد تکریم ارباب رجوع
97 936 بهره وری سبز
98 1001 دوره های آموزشی صنایع غذایی ،کشاورزی،دامپروری،دارویی و آرایشی مباني،تشريح الزامات، ساخت و مستندسازي سيستم ايمني و موادغذايي ISO22000   & HACCP
99 1002 ممیزی داخلی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر ISO22000 & HACCP
100 1003 اصول و مبانی GLP در صنایع دارویی
101 1004 سرممیزی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر ISO22000 & HACCP
102 1005 مبانی, تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد بین المللی غذا ( IFS )
103 1006 اصول مبانی GMP در صنایع  غذایی ,دارویی,آرایشی